Επιχειρηματική Κοινωνική ευθύνη

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Εξασφάλιση υποδομών και κατάλληλων συνθηκών περιβάλλοντος εργασίας

 • Ανάπτυξη σύγχρονου κτιριακού εξοπλισμού με στόχο την παροχή άριστων εργασιακών συνθηκών σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον που προάγει την ανάπτυξη και εξελίσσει τον εργαζόμενο.
 • Επιθεώρηση και προληπτική συντήρηση κτιριακού εξοπλισμού.
 • Έλεγχος και ευταξία των χώρων εργασίας, γραφείων και χώρων αποθήκευσης.
 • Τήρηση των απαιτούμενων κανόνων ασφαλείας και παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού για εργασία στην ύπαιθρο, ώστε το προσωπικό να εργάζεται απρόσκοπτα και χωρίς κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά του.
 • Τακτική συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την αδιάλειπτη καλή λειτουργία του,
 • Μέριμνα για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των εταιρικών οχημάτων.

 

Ανάπτυξη δημιουργικότητας

 • Συνεχής ανάπτυξη και εκπαίδευση των επαγγελματιών, ανταποκρινόμενοι διαρκώς στις δυναμικές απαιτήσεις της αγοράς και του φυσικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντός μας.
 • Διαμόρφωση ενός δυναμικά εξελισσόμενου συστήματος οργάνωσης και λειτουργίας, με σκοπό την επιτυχία των στόχων και οραμάτων του ίδιου του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εκτελούμενων εργασιών.

 

Εσωτερική Επικοινωνία

 • Καθιέρωση κατάλληλων διεργασιών επικοινωνίας εντός της εταιρείας και η ύπαρξη αμφίδρομης εσωτερικής επικοινωνίας (Διοίκησης – εργαζόμενων).
 • Η εξασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία είναι υπεύθυνοι και γνωρίζουν τη σπουδαιότητα των ενεργειών τους αναφορικά με τους προδιαγραμμένους στόχους ποιότητας.
 • Συνεχής αναβάθμιση της Πολιτικής Ποιότητας και κοινοποίησής της σε όλο το προσωπικό, ώστε να επιτυγχάνεται η συμβατότητα με τους γενικούς και τρέχοντες κανόνες της εταιρείας.
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις που εξασφαλίζουν τη στάθμη ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

 • Δέσμευση για την ποιότητα των προϊόντων & υπηρεσιών που παρέχουμε.
 • Προσδιορισμός των απαιτήσεων των πελατών και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με στόχο την αύξηση της ικανοποίησής τους, μέσω διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας που εφαρμόζει.
 • Προστασία των πληροφοριών και των δεδομένων των πελατών και συνεργατών της, καθώς και των σχετικών δικαιωμάτων τους ως πνευματικοί ιδιοκτήτες, μέσω της τεχνολογικής υποδομής μέσων που διαθέτει και της διαχείρισης αυτής της υποδομής (όπως ηλεκτρονική λήψη, καταγραφή και διαχείριση δεδομένων – αποτελεσμάτων).
 • Διασφάλιση του προς διάθεση εξοπλισμού και των παρεχόμενων από πελάτες υλικών, ότι βρίσκονται αποθηκευμένα στις κατάλληλες γι’αυτά συνθήκες περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών τους.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Δέσμευση για εφαρμογή άριστης και σύννομης επαγγελματικής πρακτικής
 • Παρακολούθηση και τήρηση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων
 • Ενδυνάμωση τοπικών κοινωνιών
 • προσφορά θέσεων εργασίας
 • ενημέρωση για τις ανάγκες περιβαλλοντικής δράσης με στόχο την κινητοποίηση των πολιτών
 • Ενίσχυση κοινωνικής και πολιτισμικής ζωής
 • εκπαιδευτικές δράσεις προς μαθητές και ενημέρωση για τη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Επίκεντρο της εταιρικής μας ύπαρξης και εξέλιξης είναι το όραμά μας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
 • Δράσεις με στόχο την διαχείριση απορριμμάτων και την ανακύκλωση στην τοπική κοινωνία.
 • Ανακύκλωση υλικών κατασκευής μετεωρολογικών ιστών που είναι για καταστροφή, σε συνεργασία με συγκεκριμένη εταιρεία.
 • Δράσεις για την προστασία δασών από πυρκαγιές, εθελοντική ομάδα δασοπροστασίας.