Λογισμικό WindSim

Η Εναλλακτική Ενεργειακή Α.Ε. (2ΕΝ) είναι αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του λογισμικού επίλυσης πεδίων ροής της εταιρείας WindSim A.S.

Γιατί να επιλέξεις WindSim

 • Επιτρέπει τη μελέτη, σχεδιασμό και βελτιστοποίηση αιολικών πάρκων μεγιστοποιώντας την παραγόμενη ενέργεια.
 • Χρησιμοποιεί το τοπογραφικό υπόβαθρο της περιοχής του έργου, σε συνδυασμό με μακροχρόνιες ανεμολογικές μετρήσεις.
 • Υπολογίζει με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του ανέμου (shear, veer, τύρβη) στις θέσεις ανεμογεννητριών.

Computational Fluid Dynamics

Το λογισμικό WindSim είναι ένα πρόγραμμα CFD το οποίο υπολογίζει το αιολικό δυναμικό σε μια περιοχή ενδιαφέροντος επιλύοντας τις εξισώσεις Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS).
Η επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων μεταφοράς για μάζα, ορμή και ενέργεια δίνει στο πρόγραμμα WindSim την ικανότητα να προσομοιώνει με ακρίβεια το αιολικό δυναμικό σε περιοχές με σύνθετη τοπογραφία και κλιματολογικές συνθήκες.
Η διαδικασία επίλυσης των ανωτέρω μη γραμμικών διαφορικών εξισώσεων είναι επαναληπτική. Ξεκινώντας με υποθετικές αρχικές συνθήκες, η λύση επέρχεται προοδευτικά μέσω επαναλήψεων μέχρι να επιτευχθεί η συγκλίνουσα λύση.
Οι μεταβλητές ροής που επιλύονται είναι:

 • Πίεση
 • Συνιστώσες ταχύτητας
 • Τυρβώδης κινητική ενέργεια
 • Ρυθμός διασκεδασμού τύρβης

Ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας

Ευκολότερη διαχείριση δεδομένων και εξαγωγή αποτελεσμάτων χάρη στις 6 επιμέρους ενότητες (modules) που αποτελούν το WindSim:

 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ (TERRAIN)
 • ΠΕΔΙΟ ΑΝΕΜΟΥ (WINDFIELD)
 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (OBJECTS)
 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (RESULTS)
 • ΑΙΟΛΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (WIND RESOURCES)
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ENERGY)

Ακριβής προσομοίωση πεδίου ροής αιολικών πάρκων

Τα ψηφιακά μοντέλα ρευστοδυναμικής σε συνδυασμό με πληροφορίες τραχύτητας (βλάστησης, παρουσία κτιρίων…) που προστίθενται στο ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DTM), προσφέρουν πιο ρεαλιστική πρόβλεψη της επίδρασης της τοπογραφίας στο πεδίο ροής από αυτή απλούστερων, γραμμικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται σε άλλα λογισμικά.

Χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης 5.0

 • Νέες τεχνικές βελτιστοποίησης της χωροθέτησης αιολικών πάρκων
 • Διόρθωση δεδομένων από LIDAR και SODAR
 • Βελτιωμένο διαδραστικό 3D περιβάλλον
 • Δυνατότητα δημιουργίας χαρτών τραχύτητας
 • Υπολογισμός θορύβου
 • Επίλυση του πεδίου ροής λαμβάνοντας υπόψιν την θερμική διαστρωμάτωση
 • Χρήση πολλαπλών πυρήνων κατά την επίλυση του πεδίου ροής για μείωση του χρόνου υπολογισμών