Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι άνθρωποι της Εναλλακτικής Ενεργειακής Α.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία στο χώρο της αιολικής ενέργειας και την τεχνογνωσία που διαθέτουν, είναι κοντά σας για να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν την ανάπτυξη των έργων σας με το μικρότερο επενδυτικό ρίσκο.

Τεχνική Μελέτη Due Diligence - Μηχανική

 • Τεχνική αρτιότητα του έργου
 • Επανεξέταση των αδειών, των συμβάσεων έργου
 • Επιβεβαίωση της επάρκειας της ευθύνης του αναδόχου
 • Εκτίμηση επιχειρηματικού σχεδίου (αξιολόγηση των CAPEX & OPEX, ανασκόπηση χρονοδιαγραμμάτων κλπ)
 • Αξιολόγηση βασικών κινδύνων και μέτρα άμβλυνσης αυτών
 • Διεξαγωγή πλήρους έκθεσης με βάση τα διεθνή πρότυπα
 • Τεχνική αξιολόγηση της σύνδεσης με το δίκτυο

Τεχνική Μελέτη Due Diligence - Ενέργεια

 • Χωροθέτηση αιολικού πάρκου σε σύνθετη τοπογραφία
 • Μακροχρόνια χαρακτηριστικά του ανέμου
 • Υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα προγράμματα
 • Τεκμηρίωση της διαχείρισης κινδύνου μέσω λεπτομερούς ανάλυσης αβεβαιότητας
 • Τεκμηρίωση σχετικά με τις τεχνικές παραμέτρους σχεδιασμού, όπως η διαθεσιμότητα του αιολικού πάρκου, απώλειες του δικτύου, παγοποίηση, συνθήκες ανέμου κλπ.
 • Αξιολόγηση των κατασκευαστικών παραμέτρων του αιολικού πάρκου σύμφωνα με τα πρότυπα

Παρακολούθηση Έργων - Επίβλεψη κατασκευής

 • Παρακολούθηση της πραγματικής προόδου των κατασκευαστικών εργασιών
 • Συμβουλευτική για τυχόν καθυστερήσεις και εφαρμογή απαραίτητων αναθεωρήσεων για το χρονοδιάγραμμα της κατασκευής
 • Συμμόρφωση των υλικών και της κατασκευής με τις κατασκευαστικές απαιτήσεις και προδιαγραφές
 • Σχολιασμός για τον προϋπολογισμό κατασκευής και λειτουργίας
 • Τεχνικές εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο της κατασκευής
 • Παρακολούθηση της κατάστασης του έργου

Παρακολούθηση Έργων - Παρακολούθηση λειτουργίας

 • Τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων παρακολούθησης
 • Παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των λειτουργικών μονάδων
 • Διαχείριση των έργων προληπτικής συντήρησης
 • Διαχείριση των επισκευών
 • Αναθεώρηση της πραγματικής παραγωγής αιολικής ενέργειας, σε σύγκριση με την προβλεπόμενη
 • Επανεξέταση των απωλειών παραγωγής και εσόδων
 • Πρόταση μέτρων αντιμετώπισης σε περίπτωση απρόβλεπτων συμβάντων

Αξιολόγηση επενδύσεων

 • Νομικός έλεγχος της εταιρείας
 • Αξιολόγηση των επιδοτήσεων
 • Αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας του αιολικού πάρκου
 • Σύγκριση των αναμενόμενων εσόδων του έργου με παρόμοια έργα
 • Αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων του έργου και της ευαισθησίας αυτού από οικονομικές παραμέτρους
 • Αξιολόγηση των χορηγούμενων αδειών και εγκρίσεων
 • Επανεξέταση χρονοδιαγραμμάτων
 • Αξιολόγηση των εγγυήσεων και του ύψους των ευθυνών
 • Αξιολόγηση των συμβάσεων αγοράς και συντήρησης (Α/Γ, Λειτουργία & Συντήρηση, Σύμβαση σύνδεσης κλπ)
 • Επανεξέταση της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων

Χρηματοδότηση του έργου

 • Mελέτες σκοπιμότητας
 • Προσδιορισμός αριθμοδεικτών της επένδυσης
 • Παροχή τεχνικής βοήθειας στον δανειστή ή / και στον ιδιοκτήτη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων πίστωσης