01/06/2015

Οι προδιαγραφές για την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού (Net-Metering) έχουν πλέον καθοριστεί και καταρτίζεται το Ειδικό Πρόγραμμα Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων από Αυτοπαραγωγούς. Η Εναλλακτική Ενεργειακή αναλαμβάνει να εκπονήσει την ενεργειακή μελέτη και να συντάξει τον απαραίτητο φάκελο για την αίτηση σύνδεσης.

Το πρόγραμμα του ενεργειακού συμψηφισμού δεν απευθύνεται σε επενδυτές, οι οποίοι αποσκοπούν να κερδίσουν χρήματα μέσω της παραγωγής ενέργειας από τον ήλιο όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Αφορά αυτοπαραγωγούς οικιακών ή επαγγελματικών καταναλώσεων, οι οποίοι θέλουν να μειώσουν το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας στα έξοδα τους και να βελτιώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα.

Από τον ενεργειακό συμψηφισμό οφελούνται τόσο ο αυτοπαραγωγός γιατί μειώνει ή μηδενίζει το κόστος της ηλεκτιρκής ενέγειας άλλα και το περιβάλλον καθώς μειώνονται οι παραγώμενοι ρύποι από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Λόγω του ότι η τιμή με την οποία συμψηφίζεται η kWh εξαρτάται από το ενεργειακό προφίλ κατανάλωσης της οικίας ή της επιχείρησης, δεν είναι εύκολο να προκαθοριστεί μια σταθερή τιμή για την απόσβεση του συστήματος. Όμως αν η ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια συμβαδίζει με την παραγωγή, τότε η τιμή συμψηφισμού μεγαλώνει και επομένως η απόσβεση του κεφαλαίου, που δαπανήθηκε για την εγκατάσταση του συστήματος, γίνεται νωρίτερα.

Έτσι μπορούμε να πούμε ότι τα νοικοκυριά, στα οποία οι μεγάλες καταναλώσεις (κουζίνα, πλυντήριο, σίδερο, θερμοσίφωνας, ηλεκτρικά σώματα, κλπ) πραγματοποιούνται γύρω από τις μεσημεριανές ώρες θα είναι περισσότερο επωφελημένα από αυτά όπου οι προαναφερθείσες συσκευές λειτουργούν τις απογευμετινές και βραδυνές ώρες κατά πλειοψηφία.

Αντίστοιχα επιχειρήσεις, των οποίων το ωράριο λειτουργίας και η παραγωγική διαδικασία δύναται να συμβαδίζουν με το διάστημα μέγιστης παραγωγής των Φωτοβολταϊκών, θα πετύχουν καλύτερη τιμή συμψηφισμού και θα αποσβέσουν νωρίτερα την επένδυσή τους, μεγιστοποιώντας αντίστοιχα το κέρδος τους.

Νομοθεσία:

Με τoν νόμο στο ΦΕΚ Β’ 3583 31/12/2014 με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ’ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14Α ΤΟΥ Ν. 3468/2006»  καθορίζονται οι προδιαγραφές για την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού (Net-Metering) και καταρτίζεται το Ειδικό Πρόγραμμα Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων από Αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη των ιδίων ενεργειακών αναγκών.

Η έννοια του ενεργειακού συμψηφισμού αφορά σταθερά φωτοβολταϊκά συστήματα (ΦΒ) και επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ολόκληρες ή ένα μέρος από τις ιδιοκαταναλώσεις του, παράγοντας ουσιαστικά μόνος του την απαιτούμενη ενέργεια.

Στον ενεργειακό συμψηφισμό ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Η παραγόμενη ενέργεια διοχετεύεται στο Εθνικό Δίκτυο.
 • Ο ενεργειακός συμψηφισμός πραγματοποιείται μεταξύ της παραγόμενης και της καταναλισκόμενης ενέργειας και διενεργείται σε ετήσια βάση.
 • Αφορά Φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) ή Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα είτε έχουν νόμιμη χρήση αυτού. Στην περίπτωση κοινόχρηστων ή κοινόκτητων χώρων επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων συστημάτων.
 • Κάθε Φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχεί σε έναν μετρητή κατανάλωσης.
 • Η Σύμβαση Ενεργειακού Συμψηφισμού συνάπτεται μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του Προμηθευτή με διάρκεια είκοσι πέντε (25) έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του Φωτοβολταϊκού συστήματος.
 • Το πρόγραμμα αφορά σταθερά Φωτοβολταϊκά συστήματα, τα οποία εγκαθίστανται στο ίδιο ή όμορο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης, τις οποίες τροφοδοτούν.
 • Τα Φωτοβολταϊκά συστήματα επιτρέπεται να εγκατασταθούν επί κτιρίων ή επί εδάφους ή άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα, σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.
 • Επιτρέπεται η μετάβαση από το υφιστάμενο «Ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταίκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες» στις διατάξεις του Ενεργειακού Συμψηφισμού. Στην περίπτωση αυτή συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού για το εναπομένον χρονικό διάστημα έναντι της 25ετίας της αρχικής Σύμβασης Συμψηφισμού. Δεν επιτρέπεται η συνύπαρξη στον ίδιο μετρητή Φωτοβολταϊκών συστημάτων του «Ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταίκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες» και συστημάτων που εγκαθίσταται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενεργειακού Συμψηφισμού.
 • Για την περίπτωση του Διασυνδεδεμένου Δικτύου η ισχύς κάθε ΦΒ συστήματος μπορεί να ανέρχεται στα 20 kWp ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 20 kWp. Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε Φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και το 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης. Σε κάθε περίπτωση η ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 500 kWp όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006.
 • Στην περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών η ισχύς κάθε ΦΒ συστήματος μπορεί να ανέρχεται στα 10 kWp και μόνο για την Κρήτη τα 20 kWp ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 10 kWp ή για την Κρήτη 20 kWp. Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε Φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και το 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης. Σε κάθε περίπτωση η ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 20 kWp ή για την Κρήτη των 50 kWp.
 • Σύμφωνα με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 14Α του Ν. 3468/2006, δεν υφίσταται υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό για την πλεονάζουσα παραχθείσα ενέργεια.
 • Οι αυτοπαραγωγοί θα καταβάλλουν ΕΤΜΕΑΡ μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια που συνολικά απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστημα.

Σε ανακοίνωση που έγινε στο site του ΔΕΔΔΗΕ στις 27/03/2015, αναφέρεται ότι η έναρξη αποδοχής αιτήσεων στα πλαίσια του προγράμματος του Ενεργειακού Συμψηφισμού ορίζεται ως η 08/05/2015 και ότι σε πρώτη φάση ο ΔΕΔΔΗΕ θα δέχεται μόνο αιτήματα σύνδεσης απο καταναλωτές που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ΧΤ και για μέγιστη ισχύ φωτοβολταϊκού συστήματος 100 kWp στην ηπειρωτική χώρα και στα διασυνδεδεμένα με αυτή νησιά (με εξαίρεση τις περιοχές της Πελοποννήσου, της Εύβοιας νοτίος του Αλιβερίου, την Άνδρο και την Τήνο όπου εκεί η μέγιστη ισχύς θα είναι στα 20 kWp), 50 kWp στην Κρήτη και 20 kWp στα λοιπά μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Τα πλεονεκτήματα από το νέο αυτό πρόγραμμα φωτοβολταϊκών είναι ότι μπορεί να επιτευχθεί σημαντική μείωση ή ακόμα και μηδενισμός του κόστους του ρεύματος στο τιμολόγιο του πάροχου ηλεκτρικής ενέργειας. Λόγω του γεγονότος ότι ο συμψηφισμός γίνεται ετησίως και είναι μόνο ενεργειακός και όχι λογιστικός, μελλοντικές αυξήσεις στα τιμολόγια δεν επιδρούν αρνητικά στην επένδυση, αντιθέτως βελτιώνουν τον χρόνο απόσβεσης.

Πεδίο Εφαρμογής:

 • Βιομηχανικά – Βιοτεχνικά κτίρια (στέγες, ταράτσες, στέγαστρα)
 • Φωτοβολταϊκά στέγαστρα parking (Πολυκαταστήματα, Βιοτεχνίες ή επιχειρήσεις)
 • Αποθηκευτικοί χώροι ή ψυκτικοί θάλαμοι (logistics)
 • Μονοκατοικίες με καθημερινή χρήση και διαθέσιμο χώρο εγκατάστασης (στέγη, ταράτσα, αυλή) – Όχι εξοχικά
 • Αγροτικές εγκαταστάσεις (φάρμες, αντλιοστάσια κλπ)
 • Επιχειρήσεις που επιθυμούν να εμφανίσουν Πράσινη πολιτική – Φιλική στο περιβάλλον (Green Profile)

Περισσότερες πληροφορίες

Σχολίασε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.