Εκτίμηση αιολικού δυναμικού

Η Εναλλακτική Ενεργειακή (2ΕΝ) είναι μια πρωτοπόρος εταιρία στον τομέα της εκτίμησης του αιολικού δυναμικού και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρέχοντας ένα ευρύ και ολοκληρωμένο φάσμα διαπιστευμένων υπηρεσιών κατά διαδικασίες Συστήματος Ποιότητας ISO 17025:2017, για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων ελαχιστοποιώντας τον επενδυτικό κίνδυνο.

 • Κατασκευή & Εμπορία σωληνωτών και δικτυωτών μετεωρολογικών ιστών από 10 έως 100 μέτρα, δοκιμασμένης αντοχής και αξιοπιστίας.
 • Εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών σε οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο, ακόμη και σε δύσβατες και μη προσπελάσιμες από αυτοκίνητο περιοχές.
 • Περιοδικές και έκτακτες συντηρήσεις των σταθμών για την άμεση αποκατάσταση βλαβών εξασφαλίζοντας μέγιστη διαθεσιμότητα δεδομένων, ελαχιστοποιώντας τα κενά των μετρήσεων λόγω απρόβλεπτων προβλημάτων λειτουργίας (κεραυνοί, κλοπές, βανδαλισμοί)
 • Παρακολούθηση της λειτουργίας των σταθμών μέσω απομακρυσμένης επικοινωνίας και συλλογή δεδομένων.
 • Αξιολόγηση των μετρήσεων ανέμου σε σχέση με τα συστήματα μέτρησης και την τεχνολογία των αισθητήρων.
 • Διαχείριση μετρητικού εξοπλισμού (διατήρηση ιστορικότητας στοιχείων, έλεγχος περιόδου ισχύος των πιστοποιητικών βαθμονόμησης).
 • Διακρίβωση μετρητικού εξοπλισμού.
 • Επισκευή μετρητικών οργάνων των περισσότερων κατασκευαστών.
 • Μετρήσεις με χρήση LIDAR (τεχνολογία μέτρησης από απόσταση) για την εκτίμηση της μεταβολής της ταχύτητας του ανέμου σε συνάρτηση με το ύψος(wind shear).
 • Σύνταξη εκθέσης αποτελεσμάτων της περιόδου μέτρησης.

Έλεγχος ποιότητας δεδομένων

 • Επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας των οργάνων
 • Γραφική απεικόνιση των συλλεγόμενων δεδομένων
 • Προσδιορισμός των καιρικών συνθηκών και εντοπισμός ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων που επηρρεάζουν ενδεχομένως τη μέτρηση
 • Διάγνωση βλάβης εξοπλισμού
 • Ταυτοποίηση και αναφορά των καταγραφών επηρρεασμένων από συσσώρευση πάγου στα όργανα
 • Έλεγχος για την ενδεχόμενη μεταβολή της συμπεριφοράς του οργάνου κατα την περίοδο μέτρησης (IEC 61400-12-1 ANNEX-K)

Μετρήσεις λοιπών φυσικών μεγεθών

 • Θερμοκρασία περιβάλλοντος
 • Βαρομετρική πίεση
 • Υγρασία
 • Ύψος βροχής
 • Ηλιακή ακτινοβολία