Ενεργειακές Μελέτες

Η 2ΕΝ αναλαμβάνει την εκπόνηση τραπεζικά συμβατών μελετών για την ενεργειακή απόδοση αιολικών πάρκων σε σύνθετη τοπογραφία, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα εργαλεία και πραγματοποιώντας τις παρακάτω διεργασίες.

Μακροχρόνια συσχέτιση του αιολικού δυναμικού

Οι ενεργειακοί υπολογισμοί για την εκτίμηση της μακροχρόνιας μέσης ετήσιας παραγωγής ενέργειας στο πάρκο και την αβεβαιότητα που την συνοδεύει απαιτούν τη γνώση της μακρόχρονης τάσης του αιολικού δυναμικού της περιοχής. Για τον προσδιορισμό της τάσης που ακολουθεί η ετήσια διακύμανση της μέσης τιμής του ανέμου, χρησιμοποιούνται δεδομένα από σταθμούς αναφοράς με τουλάχιστον δεκαετή καταγραφή.

Εκτίμηση αβεβαιότητας στη μέτρηση της ταχύτητας

Ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που εισάγουν αβεβαιότητα στους ενεργειακούς υπολογισμούς είναι η αβεβαιότητα στην μέτρηση της ταχύτητας του αιολικού δυναμικού. Στην αβεβαιότητα αυτή συνεισφέρουν οι παρακάτω παράγοντες:

 • Η ποιότητα των μετρήσεων αιολικού δυναμικού
 • Αβεβαιότητα προσέγγισης εκθετικού προφίλ της καθ΄ ύψος μεταβολής του ανέμου
 • Ποιότητα αποτύπωσης ψηφιακού ανάγλυφου και κατ’ επέκταση ακρίβεια αποτύπωσης πεδίου ροής για τον υπολογισμό κατανομής ταχυτήτων στις θέσεις των ανεμογεννητριών
 • Ετήσια διακύμανση της μέσης τιμής του ανέμου στη περιοχή εγκατάστασης του αιολικού πάρκου

Ανάλυση πεδίου ροής - Μοντελοποίηση

Υπολογισμοί ενεργειακής ροής με την χρήση μοντέλων προσομοίωσης εξειδικευμένου λογισμικού υπολογιστικής ρευστομηχανικής CFD (WindSim) έτσι ώστε να δημιουργηθεί ο χάρτης αιολικού δυναμικού της περιοχής για τα επιλεγμένα ύψη.

Εκτίμηση ενεργειακής παραγωγής του αιολικού πάρκου

 • Προσδιορισμός τύπου και μεγέθους ανεμογεννητριών
 • Εφαρμογή Καμπύλης ισχύος των μηχανών στη θέση του πάρκου
 • Χωροθέτηση αιολικού πάρκου
 • Εκτίμηση απωλειών ενεργειακής παραγωγής αιολικού πάρκου
 • Εκτίμηση ετήσιας ενεργειακής παραγωγής ανά θέση Α/Γ.

Εκτίμηση Αβεβαιότητας ενεργειακών υπολογισμών

Στο υπολογισμό της ενεργειακής παραγωγής χρησιμοποιούνται διάφορες παραδοχές που εισάγουν αβεβαιότητα.

 • Αβεβαιότητα της μέτρησης της ταχύτητας του ανέμου
 • Ακρίβεια αποτύπωσης του ψηφιακού μοντέλου εδάφους
 • Απώλειες ενεργειακής παραγωγής λόγω δικτύου μεταφοράς η διαθεσιμότητας δικτύου-μηχανής
 • Αβεβαιότητα στον υπολογισμό των απωλειών λόγω αλληλεπίδρασης ΑΓ (wake effect) κατά τη μοντελοποίηση
 • Αβεβαιότητα καμπύλης ισχύος της Ανεμογεννήτριας