Πολιτική Ποιότητας

key-8
key-5

Η 2ΕΝ διατηρεί Συστήμα Ποιότητας το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO 9001:2015 και ISO/IEC 17025:2017.

  • Προσδιορίζει την πολιτική, τα συστήματα, τα προγράμματα, τις διαδικασίες και τις οδηγίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της.
  • Αναγνωρίζει τις διεργασίες που απαιτούνται για τη διαχείριση του Συστήματος Ποιότητας και τις εφαρμόζει στο σύνολό της.
  • Καθορίζει τα κριτήρια και τις μεθόδους που απαιτούνται ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία και ο αποτελεσματικός έλεγχος των διεργασιών αυτών.
  • Εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πόρων και των πληροφοριών που απαιτούνται για την υποστήριξη, τη λειτουργία και την παρακολούθηση των διεργασιών αυτών.
  • Παρακολουθεί, μετρά και αναλύει τις παραπάνω διεργασίες και
  • Θέτει σε εφαρμογή δράσεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των προδιαγεγραμμένων, αποτελεσμάτων και της διαρκούς βελτίωσης των διεργασιών της.