Εταιρική πολιτική

Η 2EN λειτουργεί εφαρμόζοντας το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UNGC) και ενσωματώνοντας τις αρχές του ανταποκρινόμενοι στις ευθύνες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος, τα δικαιώματα στην εργασία και  την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Το Όραμα μας

  • Η πλήρης, αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μπορούν να παρέχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η σοβαρή διείσδυσή τους στο ενεργειακό μείγμα της χώρας και κατ’επέκταση στην καθημερινή ζωή του πολίτη.
  • Η σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο και γενικώς από κάθε μορφής ρυπογόνου ενέργειας.
  • Η σταδιακή διείσδυση των Α.Π.Ε. στην καθημερινή μας ζωή εξασφαλίζοντας ένα πιο φυσικό περιβάλλον και βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας.

Η Αποστολή μας

  • Η καθοριστική συμμετοχή και συμβολή μας στην υλοποίηση του οράματός για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με την ανάπτυξη, εφαρμογή και εξέλιξη αποτελεσματικών και αποδοτικών μεθόδων παραγωγής καθαρής και φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας.
  • Συμμετοχή στην προσπάθεια μείωσης των εκπεμπόμενων αέριων ρύπων (CO2) που εντείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, στην εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων και στην επίτευξη των εθνικών στόχων όσον αφορά τη διείσδυση των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.
  • Η διάδοση της φιλοσοφίας των Α.Π.Ε. που εστιάζεται στη λογική του ότι δανειζόμαστε τους φυσικούς πόρους του πλανήτη από τις επόμενες γενεές και ως εκ τούτου πρέπει να τις διαχειριστούμε με σύνεση και σωφροσύνη.

Η Δυναμική μας

  • Εφαρμόζουμε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον, με στόχο την επίτευξη των στόχων και του οράματος των ανθρώπινων πόρων της εταιρείας, των πελατών και των συνεργατών της.
  • Εργαζόμαστε με ευελιξία σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη τεχνολογία.

Επιχειρηματική Ηθική

Η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου επιχειρηματικής ηθικής και ακεραιότητας αποτελεί βασικό μέρος της στρατηγικής της εταιρίας. Η 2EN συμμορφώνεται με τις αρχές της διαφάνειας και της νομοθεσίας, προσπαθεί να ακολουθεί τους κανονισμούς των συνεργατών της και να διαμορφώνει δίκαιες σχέσεις και συναλλαγές με τους πελάτες και τους προμηθευτές της.